Udruge

Dokumenti

(Izvještaji za 2018.g.) OBRASCI:
Obrazac_izvjestaja_za_organizacije_civilnog_društva_2018.doc
Financijski_izvjestaj_o_provedbi_programa_ili_projekta_organizacija_civilnog_drustva-2018.xls
____________________________________________________________________________DOKUMENTI:
Javni poziv Zajednice tehničke kulture GD 2019.doc
Obrazac_IZJAVA O PARTNERSTVU.doc
Obrazac_opisa_programa_s_IZJAVAMA_2019 ZTK GD.doc
Obrazac_životopisa_voditelja_projekta_ili_programa.doc
ZTK GD 2019_Upute_za_prijavitelje.doc
Obrazac_proračuna_projekta_2019 ZTK GD.xls

 

ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE GRADA DUBROVNIKA

 

Na temelju članka 13. Odluke financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, br.23/18), Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika objavljuje

 

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PROJEKATA, PROGRAMA I MANIFESTACIJA U PODRUČJU JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI GRADA DUBROVNIKA ZA 2019. GODINU

 

I.

 

Javne potrebe Grada Dubrovnika u tehničkoj kulturi jesu aktivnosti, poslovi i djelatnosti od lokalnog značaja udruga tehničke kulture, saveza i Zajednice tehničke kulture Grada Dubrovnika te klubova mladih tehničara pri osnovnim školama ( u daljnjem tekstu: subjekti tehničke kulture), sukladno Zakonu o tehničkoj kulturi („Narodne novine“, br. 76/93, 11/94 i 38/09).

Financijska sredstva osiguravaju se za sufinanciranje programa i projekata koji su utvrđeni Programom javnih potreba Grada Dubrovnika u tehničkoj kulturi, a kojima se osigurava razvoj i unapređivanje postojećeg standarda djelatnosti tehničke kulture koji zadovoljavaju potrebe Grada Dubrovnika te osiguravaju očuvanje njegove tradicije u tehničkoj kulturi.

Prijave prijedloga programa i projekata moraju obavezno obuhvatiti jedno od navedenih prioriteta:

1.     opće i posebne programe odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži različitih dobnih skupina za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina kao što su:

-        informatika,

-        robotika,

-        astronomija,

-        radioamaterizam,

-        različite discipline modelarstva i maketarstva,

-        film, video i fotografija,

-        tehničke discipline na vodi,

-        tehničke discipline u zrakoplovstvu,

-        automodelarstvo,

-        prometna kultura,

-        inovatorstvo,

-        speleologija.

2.     Programe odgoja i obrazovanja i osposobljavanja darovite djece i djece s posebnim potrebama za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina,

3.     Programe tehničke kulture koje provode subjekti tehničke kulture za građanstvo,

4.     Programe prekvalifikacije i dokvalifikacije djelatnika u području tehničke kulture;

5.     Poticanje i promidžba tehničke kulture, osobito tehničko – tehnoloških inovacija:

a)     Organiziranje i sudjelovanje subjekata tehničke kulture na tradicionalnim školskim utrkama / natjecanjima i ostalim manifestacijama,

b)     Dodjela godišnjih i drugih nagrada u tehničkoj kulturi,

c)     Informativna i nakladnička djelatnosti subjekata tehničke kulture,

d)     Nabava stručne literature,

e)     Nabava nove i održavanje postojeće opreme te održavanje objekata tehničke kulture u Gradu Dubrovniku.

II.

Ukupna planirana vrijednost Javnog poziva iznosi 350.000,00 (tristopedesettisuća) kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može ostvariti po pojedinom programu/projektu/manifestaciji je 2.000,00 (dvijetisuće) kuna, a najveći iznos po programu/projektu je 20.000,00 (dvadesettisuća) kuna. Okvirni broj subjekata tehničke kulture s kojima će se ugovoriti provedba programa ili projekata temeljem ovog Javnog poziva jest do 25.

Okvirni broj programa/projekata koje će Grad Dubrovnik putem ovog Javnog poziva financirati jest do 40.


III.

Subjekti tehničke kulture koji prijavljuju program/projekt/manifestaciju temeljem ovog Javnog poziva moraju ispunjavati sljedeće uvjete:


1. da su prijavitelji upisani u odgovarajuće registre,
2. da su prijavitelji registrirani kao udruge, zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čija svrha nije stjecanje izravne dobiti (organizacije civilnog društva),
3. da su prijavitelji svojim statutom ili osnivačkim aktom, ovisno o pravnoj osobnosti prijavitelja, ovlaštene za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom Republike Hrvatske i zakonskim propisima,
4. da program, projekt ili manifestaciju koju prijavitelji dostave na javni poziv Grada Dubrovnika, bude ocijenjen kao značajan za razvoj civilnog društva i ispunjenje javnih potreba Grada Dubrovnika sukladno razvojnim, planskim i strateškim dokumentima, odnosno uvjetima pojedinog javnog poziva,
5. da su prijavitelji uredno ispunili sve obveze iz prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada Dubrovnika i drugih javnih izvora, 
6. da prijavitelj ne smije na javni poziv prijaviti više od tri programa, projekta i manifestacije, a broj dopuštenih prijava utvrđuje se javnim pozivom,
7. da prijavitelj uredno plaća doprinose i poreze te druga davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada Dubrovnika,
8. da za program, projekt ili manifestaciju nisu u cijelosti već odobrena sredstva iz proračuna Europske unije, državnog proračuna ili proračuna Grada Dubrovnika, 
9. da se protiv korisnika odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i izvoditelja aktivnosti, projekta ili manifestacije ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela  koja su propisana Uredbom,
10. da prijavitelji imaju utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice Organizacije ili drugi prikladan način)
11. da prijavitelji imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa, projekta ili manifestacije temeljem programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanja socijalnih usluga,
12. da prijavitelji imaju definirane alternativne izvore financiranja (sustav prikupljanja članarina, donacije, sponzorstva, gospodarske djelatnosti i dr. ) te
da prijavitelji uredno predaju sva izvješća Gradu Dubrovniku i drugim institucijama i tijelima. (ovaj crveni dio je ispravan)


IV.

Pravo na podnošenje prijava na ovaj Javni poziv imaju subjekti tehničke kulture koji djeluju na području Grada Dubrovnika i registrirani su za djelatnost tehničke kulture, sukladno Zakonu o tehničkoj kulturi („Narodne novine“, br. 76/93, 11/94 i 38/09).

Udruga ne može samostalno podnijeti prijavu programa/projekta/manifestacije koji je obuhvaćen objedinjenim prijedlogom programa udruga Zajednice tehničke kulture.

Udruge tehničke kulture s područja grada koje nisu članice Zajednice tehničke kulture Grada Dubrovnika mogu samostalno podnijeti prijavu.

Prijavitelji koji podnose prijedloge programa/projekata/manifestacije moraju ispunjavati sve uvjete propisane Odlukom o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, br. 23/18.) te Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, br. 26/15.).

Prijavitelj može podnijeti maksimalno tri (3) prijave programa/projekta/manifestacije na ovaj Javni poziv.

Ukoliko prijavitelj podnosi više od jednog prijedloga programa/projekata/manifestacije potrebno je svaki dostaviti u zasebnoj omotnici s obveznom dokumentacijom.

V.

Javni poziv je otvoren od dana 20. prosinca do 24. siječnja 2019. godine

Obrasci za prijavu, upute za prijavitelje kao i ostala natječajna dokumentacija mogu se preuzeti na web stranici Zajednice tehničke kulture Grada Dubrovnika (www.ztk-du.hr) te na web stranici Grada Dubrovnika (www.dubrovnik.hr).

Obrasci za prijavu programa/projekta/manifestacije ispunjavaju se isključivo putem računala.

U slučaju da program/projekt/manifestacija predstavlja partnerstvo između dva ili više subjekta tehničke kulture, prijedlog programa/projekta/manifestacije podnosi vodeći partner.

Prijave s nepotpunim podacima, prijave na nepropisnim obrascima kao i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

VI.

Po isteku roka Javnog poziva, sukladno Odluci, Povjerenstvo za utvrđivanje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) utvrđuje koje prijave ispunjavaju formalno-pravne uvjete.

Programi/projekti/manifestacije koji ispunjavaju formalno - pravne uvjete podliježu ocjenjivanju i vrednovanju pojedinog prijedloga programa/projekta/manifestacija.

Povjerenstvo vrednuje prijedloge programa/projekata/manifestacija sukladno slijedećim kriterijima:


1.opravdanost ciljeva programa/projekta u odnosu na stvarne probleme, potrebe i prioritete ciljanih skupina i korisnika kojima se projekt treba bavit

najviše 10 bodova,
2. iskustvo i stručna osposobljenost organizacije

najviše 10 bodova,
3. kvaliteta prijedloga programa/projekta (aktivnosti programa/projekta koje potiču pozitivne promjene koje su od važnosti za javni interes Grada Dubrovnika te doprinose povećanju kvalitete življenja stanovnika)
najviše do 15 bodova,
4. aktivnosti koje se provode u skladu s nacionalnim strategijama i programima zadovoljavanja javnih potreba u područjima navedenim u ovom Javnom pozivu,
najviše do 10 bodova,
5. učinkovitost programa/projekta u odnosu na traženi iznos financijske potpore
 najviše 15 bodova,
6. program/projekt se provodi u suradnji ili partnerstvu s lokalnom samoupravom, te drugim ustanovama i organizacijama koje djeluju na području Grada Dubrovnika
najviše 5 bodova,
7. angažiranost u kandidiranju programa/projekata na javne pozive/natječaje za dodjelu financijskih sredstava na nacionalnoj, lokalnoj i područnoj (regionalnoj) i europskoj razini, uz uvjet da se ne radi o programu/projektu za koji su već osigurana sredstva u proračunu Grada Dubrovnika, sukladno odredbama ugovora o financijskoj potpori
najviše do 10 bodova,
8. pružanje usluga i ponuda novih modela zadovoljavanja potreba i rješavanja postojećih problema
najviše 5 bodova,
9. uključenost volontera u projektne aktivnosti
najviše 5 bodova.
10. doprinos razvoju sustava civilne zaštite
najviše 5 bodova.
11. članstvo u Zajednici tehničke kulture Grada Dubrovnika
najviše 5 bodova.

VII.

Prijave se podnose izričito u papirnatom obliku, u zatvorenoj omotnici preporučenom pošiljkom ili direktnom dostavom na adresu ZTK GD, Branitelja Dubrovnika 41, 20000 Dubrovnik, s naznakom:“ Ne otvaraj - javni poziv, prijava projekta/programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2019. godinu.

VIII.

Rok za objavu prihvaćenih programa/projekata te za sklapanje ugovora o dodjeli financijskih sredstava je 30 dana od dana donošenja odluke Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata ili manifestacija.

Po završetku vrednovanja programa/projekata Grad Dubrovnik će javno objaviti rezultate Javnog poziva s podacima subjekata tehničke kulture kojima su odobrena financijska sredstva, na web stranici www.dubrovnik.hr i www.ztk-du.hr  a potom pristupiti sklapanju ugovora o dodjeli financijskih sredstava.

U  roku od osam (8) radnih dana od dana donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava, Grad Dubrovnik će obavijestiti subjekte tehničke kulture čiji projekti ili programi nisu prihvaćeni za financiranje o razlozima nefinanciranja uz obrazloženje te uz pouku o pravnom lijeku.

KLASA: 630-01/18-02/26

URBROJ: 6/1-2-18-01/02    

                                                          

                                                                                                          Predsjednik Zajednice:

                                                                                                            Mario Miličević

 


Copyright © 2010 - Zajednica tehničke kulture Dubrovnik, HR Terms Of Use  · Privacy Statement