Udruge

Dokumenti

OBRASCI:
Obrazac_izvjestaja_za_organizacije_civilnog_društva_2017.doc
Financijski_izvjestaj_o_provedbi_programa_ili_projekta_organizacija_civilnog_drustva-2017.xls
DOKUMENTI:
Obrazac_IZJAVA O PARTNERSTVU
Obrazac_opisa_programa_s_IZJAVAMA_2017 ZTK DNŽ
Obrazac_proračuna_projekta_2017 ZTK DNŽ
Obrazac_životopisa_voditelja_projekta_ili_programa
Upute_za_prijavitelje_za_predlagatelje 2017 DNŽ

Na temelju članka 7. Pravilnika o  kriterijima i rokovima za utvrđivanje
programa i osiguravanje financijskih sredstava 
javnih potreba u tehničkoj kulturi Dubrovačko-neretvanske županije, 
Zajednica tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije objavljuje


JAVNI POZIV
ZA PREDLAGANJE PROJEKATA/PROGRAMA JAVNIH POTREBA 
U TEHNIČKOJ KULTURI   DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU

I.

 Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi DNŽ osiguran je u 2017. godini iznos od 119.000,00 kn.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može ostvariti po pojedinom programu/projektu je 2.000,00 (dvijetisuće) kuna, a najveći iznos po programu/projektu je 20.000,00 (dvadesettisuća) kuna. 

II.

Pravo na podnošenje, najviše tri (3) prijedloga projekta/programa na poziv imaju subjekti tehničke kulture koji djeluju na području Dubrovačko-neretvanske županije i registrirani su za djelatnost tehničke kulture. 

III.

Subjekti tehničke kulture koji prijavljuju program/projekt temeljem ovog Javnog poziva moraju ispunjavati sljedeće kriterije:

1.      da trajno i sustavno utječu na razvoj djelatnosti tehničke kulture,

2.      da omogućuju većem broj djece, mladeži i ostalih dobnih skupina građana Dubrovačko-neretvanske županije stjecanje tehničkih i tehnoloških znanja i vještina iz različitih područja tehničke kulture,

3.      da su inovativni i da prate najnovija dostignuća s područja tehničke kulture,

4.      da kontinuirano djeluju i provode programe veći broj godina, okupljaju velik broj djece, mladih i odraslih te da postižu zapažene rezultate na domaćoj i međunarodnoj razini,

5.      da u svom djelovanju surađuju s većim brojem subjekata tehničke kulture,

6.      da djeluju na području Dubrovačko-neretvanske županije koja su deficitarna sadržajima tehničke kulture.

IV.

Svaki prijavljeni prijedlog obvezno mora sadržavati:

 

1.       opće podatke o predlagatelju programa, popis i detaljan opis programa s rokovima izvršenja,

2.      podatke o prostorima odgovarajuće veličine u kojima će se ostvariti predloženi program,

3.      popis opreme i drugih sredstava u vlasništvu predlagatelja potrebnih za izvođenje programa,

4.      broj sudionika uključenih u programe

5.      podatke o broju i stručnim kvalifikacijama osoba koje će izvoditi programe

6.      vrijeme i mjesto provođenja programa

7.      financijski plan, tj. specificirani troškovnik za izvođenje programa u kojem će navesti podatke o ukupnim troškovima programa, dijelu sredstava što ih osiguravaju iz vlastitih ili drugih izvora i prijedlog dijela sredstava koji treba osigurati iz proračuna Dubrovačko-neretvanske županije.

V.

Rok za podnošenje prijava programa/projekata na ovaj Javni poziv jest do 27. veljače 2017. godine.
Obrasci za prijavu, upute za prijavitelje kao i ostala natječajna dokumentacija mogu se preuzeti  u Zajednici tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije, na adresi Branitelja Dubrovnika 41, 20000 Dubrovnik te na web stranici Zajednici tehničke kulture

(www.ztk-du.hr).
Obrasci za prijavu programa/projekta ispunjavaju se isključivo putem računala.
U slučaju da program/projekt predstavlja partnerstvo između dva ili više subjekta tehničke kulture, prijedlog programa/projekta podnosi vodeći partner.
Prijave s nepotpunim podacima, prijave na nepropisnim obrascima kao i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

VI.

Po isteku roka Javnog poziva, sukladno Odluci, Povjerenstvo za utvrđivanje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Dubrovačko-neretvanske županije ( u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) utvrđuje koje prijave ispunjavaju formalno-pravne uvjete.
Programi/projekti koji ispunjavaju formalno-pravne uvjete podliježu ocjenjivanju i vrednovanju pojedinog prijedloga programa/projekta.
Povjerenstvo će vrednovati prijedloge programa/projekata sukladno slijedećim kriterijima:

1.       opravdanost ciljeva programa/projekta u odnosu na stvarne probleme, potrebe i prioritete ciljanih skupina i korisnika kojima se projekt treba bavit

-          najviše 10 bodova,

2.       iskustvo i stručna osposobljenost organizacije

-          najviše 10 bodova,

3.       kvaliteta prijedloga programa/projekta (aktivnosti programa/projekta koje potiču pozitivne promjene koje su od važnosti za javni interes DNŽ te doprinose povećanju kvalitete življenja stanovnika)

-          najviše do 15 bodova,

4.       aktivnosti koje se provode u skladu s nacionalnim strategijama i programima zadovoljavanja javnih potreba u područjima navedenim u ovom Javnom pozivu,

-          najviše do 10 bodova,

5.       učinkovitost programa/projekta u odnosu na traženi iznos financijske potpore

-          najviše 15 bodova,

6.       program/projekt se provodi u suradnji ili partnerstvu s lokalnom samoupravom, te drugim ustanovama i organizacijama koje djeluju na području DNŽ

-          najviše 5 bodova,

7.       angažiranost u kandidiranju programa/projekata na javne pozive/natječaje za dodjelu financijskih sredstava na nacionalnoj, lokalnoj i područnoj (regionalnoj) i europskoj razini, uz uvjet da se ne radi o programu/projektu za koji su već osigurana sredstva u proračunu DNŽ, sukladno odredbama ugovora o financijskoj potpori

-          najviše do 10 bodova,

8.       pružanje usluga i ponuda novih modela zadovoljavanja potreba i rješavanja postojećih problema

-          najviše 5 bodova,

9.       uključenost volontera u projektne aktivnosti

-     najviše 5 bodova.

10. doprinos razvoju sustava civilne zaštite

-     najviše 5 bodova.

11. članstvo u Zajednici tehničke kulture DNŽ

        -     najviše 5 bodova.


VII.

Prijave se podnose izričito u papirnatom obliku, u zatvorenoj omotnici preporučenom pošiljkom ili direktnom dostavom na adresu Branitelja Dubrovnika 41, 20000 Dubrovnik, s naznakom : ''Ne otvaraj- javni poziv, prijava projekta/programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2017. godinu''.

 VIII.
Rok za objavu prihvaćenih programa/projekata te za sklapanje ugovora o dodjeli financijskih sredstava je 30 dana od dana donošenja odluke Povjerenstva za vrednovanje programa i projekata TK.
Po završetku vrednovanja programa/projekata Zajednica tehničke kulture DNŽ će javno objaviti rezultate Javnog poziva s podacima subjekata tehničke kulture kojima su odobrena financijska sredstva, na web stranici (www.ztk-du.hr) a potom pristupiti sklapanju ugovora o dodjeli financijskih sredstava.
U  roku od osam (8) radnih dana od dana donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava, Zajednica tehničke kulture DNŽ će obavijestiti subjekte tehničke kulture čiji projekti ili programi nisu prihvaćeni za financiranje o razlozima nefinanciranja uz obrazloženje te uz pouku o pravnom lijeku.
 
UR.BROJ: 6/1-1-17-01/01


KLASA: 630-01/17-01/21
 

 Predsjednik Zajednice tehničke kulture
 Kristijan Pavić, v.r.
Copyright © 2010 - Zajednica tehničke kulture Dubrovnik, HR Terms Of Use  · Privacy Statement