Udruge

Dokumenti

(Izvještaji ZTK GD za 2019.g.) OBRASCI:
ZTKGD-opisni-izvjestaj2019.doc
ZTKGD-financijski-izvjestaj2019.xls
____________________________________________________________________________


DOKUMENTI:
Javni_poziv_projekti_tehnicka_kulturi_DNZ.doc
Obrazac_izjava_partnerstvo.doc
Obrazac_opisa_programa_s_IZJAVAMA_2019_ZTK_DNZ.doc
Obrazac_zivotopisa_voditelja_projekta_ili_programa.doc
Upute_za_prijavitelje_2019_ZTK_DNZ.doc
Obrazac_proracuna_projekta_2019_ZTK_DNZ.xls

 

ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

 

Na temelju članka 7. Pravilnika o kriterijima i rokovima za utvrđivanje programa i osiguravanje financijskih sredstava javnih potreba u tehničkoj kulturi Dubrovačko-neretvanske županije, Zajednica tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije objavljuje


 

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PROJEKATA/PROGRAMA JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU

 

I.

Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi DNŽ osiguran je u 2019. godini iznos od 119.000,00 kn.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može ostvariti po pojedinom programu/projektu je 2.000,00 (dvijetisuće) kuna, a najveći iznos po programu/projektu je 20.000,00 (dvadesettisuća) kuna.II.

Pravo na podnošenje, najviše tri (3) prijedloga projekta/programa na poziv imaju subjekti tehničke kulture koji djeluju na području Dubrovačko-neretvanske županije i registrirani su za djelatnost tehničke kulture.

III.

Subjekti tehničke kulture koji prijavljuju program/projekt temeljem ovog Javnog poziva moraju ispunjavati sljedeće kriterije:

1.      da trajno i sustavno utječu na razvoj djelatnosti tehničke kulture,

2.      da omogućuju većem broj djece, mladeži i ostalih dobnih skupina građana Dubrovačko-neretvanske županije stjecanje tehničkih i tehnoloških znanja i vještina iz različitih područja tehničke kulture,

3.      da su inovativni i da prate najnovija dostignuća s područja tehničke kulture,

4.      da kontinuirano djeluju i provode programe veći broj godina, okupljaju velik broj djece, mladih i odraslih te da postižu zapažene rezultate na domaćoj i međunarodnoj razini,

5.      da u svom djelovanju surađuju s većim brojem subjekata tehničke kulture,

6.      da djeluju na području Dubrovačko-neretvanske županije koja su deficitarna sadržajima tehničke kulture.

IV.

Svaki prijavljeni prijedlog obvezno mora sadržavati:

1.       opće podatke o predlagatelju programa, popis i detaljan opis programa s rokovima izvršenja,

2.      podatke o prostorima odgovarajuće veličine u kojima će se ostvariti predloženi program,

3.      popis opreme i drugih sredstava u vlasništvu predlagatelja potrebnih za izvođenje programa,

4.      broj sudionika uključenih u programe

5.      podatke o broju i stručnim kvalifikacijama osoba koje će izvoditi programe

6.      vrijeme i mjesto provođenja programa

7.      financijski plan, tj. specificirani troškovnik za izvođenje programa u kojem će navesti podatke o ukupnim troškovima programa, dijelu sredstava što ih osiguravaju iz vlastitih ili drugih izvora i prijedlog dijela sredstava koji treba osigurati iz proračuna Dubrovačko-neretvanske županije.

 

V.

Rok za podnošenje prijava programa/projekata na ovaj Javni poziv jest do 13. travnja 2019. godine.

Obrasci za prijavu, upute za prijavitelje kao i ostala natječajna dokumentacija mogu se preuzeti u Zajednici tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije, na adresi Branitelja Dubrovnika 41, 20000 Dubrovnik te na web stranici Zajednici tehničke kulture
(www.ztk-du.hr).

Obrasci za prijavu programa/projekta ispunjavaju se isključivo putem računala.
U slučaju da program/projekt predstavlja partnerstvo između dva ili više subjekta tehničke kulture, prijedlog programa/projekta podnosi vodeći partner.
Prijave s nepotpunim podacima, prijave na nepropisnim obrascima kao i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 

VI.

Po isteku roka Javnog poziva, sukladno Odluci, Povjerenstvo za utvrđivanje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Dubrovačko-neretvanske županije ( u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) utvrđuje koje prijave ispunjavaju formalno-pravne uvjete.
Programi/projekti koji ispunjavaju formalno-pravne uvjete podliježu ocjenjivanju i vrednovanju pojedinog prijedloga programa/projekta.
Povjerenstvo će vrednovati prijedloge programa/projekata sukladno slijedećim kriterijima:
 

1.      opravdanost ciljeva programa/projekta u odnosu na stvarne probleme, potrebe i prioritete ciljanih skupina i korisnika kojima se projekt treba bavit

-          najviše 10 bodova,

2.      iskustvo i stručna osposobljenost organizacije

-          najviše 10 bodova,

3.      kvaliteta prijedloga programa/projekta (aktivnosti programa/projekta koje potiču pozitivne promjene koje su od važnosti za javni interes DNŽ te doprinose povećanju kvalitete življenja stanovnika)

-          najviše do 15 bodova,

4.      aktivnosti koje se provode u skladu s nacionalnim strategijama i programima zadovoljavanja javnih potreba u područjima navedenim u ovom Javnom pozivu,

-          najviše do 10 bodova,

5.      učinkovitost programa/projekta u odnosu na traženi iznos financijske potpore

-          najviše 15 bodova,

6.      program/projekt se provodi u suradnji ili partnerstvu s lokalnom samoupravom, te drugim ustanovama i organizacijama koje djeluju na području DNŽ

-          najviše 5 bodova,

7.      angažiranost u kandidiranju programa/projekata na javne pozive/natječaje za dodjelu financijskih sredstava na nacionalnoj, lokalnoj i područnoj (regionalnoj) i europskoj razini, uz uvjet da se ne radi o programu/projektu za koji su već osigurana sredstva u proračunu DNŽ, sukladno odredbama ugovora o financijskoj potpori

-          najviše do 10 bodova,

8.      pružanje usluga i ponuda novih modela zadovoljavanja potreba i rješavanja postojećih problema

-          najviše 5 bodova,

9.      uključenost volontera u projektne aktivnosti

-          najviše 5 bodova,

10.  doprinos razvoju sustava civilne zaštite

-          najviše 5 bodova,

11.  članstvo u Zajednici tehničke kulture DNŽ

-          najviše 5 bodova.

VII.

Prijave se podnose izričito u papirnatom obliku, u zatvorenoj omotnici preporučenom pošiljkom ili direktnom dostavom na adresu Branitelja Dubrovnika 41, 20000 Dubrovnik, s naznakom : ''Ne otvaraj- javni poziv, prijava projekta/programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2019. godinu''.

VIII.

Rok za objavu prihvaćenih programa/projekata te za sklapanje ugovora o dodjeli financijskih sredstava je 30 dana od dana donošenja odluke Povjerenstva za vrednovanje programa i projekata TK.

Po završetku vrednovanja programa/projekata Zajednica tehničke kulture DNŽ će javno objaviti rezultate Javnog poziva s podacima subjekata tehničke kulture kojima su odobrena financijska sredstva, na web stranici (www.ztk-du.hr) a potom pristupiti sklapanju ugovora o dodjeli financijskih sredstava.

U roku od osam (8) radnih dana od dana donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava, Zajednica tehničke kulture DNŽ će obavijestiti subjekte tehničke kulture čiji projekti ili programi nisu prihvaćeni za financiranje o razlozima nefinanciranja uz obrazloženje te uz pouku o pravnom lijeku.

UR.BROJ: 6/1-1-19-01/01

KLASA: 630-01/19-01/01

Dopredsjednik Zajednice

Mario MiličevićCopyright © 2010 - Zajednica tehničke kulture Dubrovnik, HR Terms Of Use  · Privacy Statement